Regulamin programu "Torrius".

1. Niniejsze zasady regulaminu określają sposób i zakres korzystania przez użytkownika z programu Torrius.

2. Program Torrius jest udostępniany przez Torrius, zwanej dalej jako "Torrius", na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Użytkownikiem programu Torrius może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

4. Torrius jest programem internetowym, którego plik instalacyjny użytkownik pobiera ze strony internetowej www.torrius.pl lub innej strony internetowej autoryzowanej przez Torrius.

5. Pobranie pliku instalacyjnego programu Torrius przez użytkownika, instalacja oraz uczestnictwo w programie oznacza akceptację przez użytkownika regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Torrius w celach komercyjnych oraz celach związanych z programem Torrius.

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta założonego na serwerze programu Torrius w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na serwerze programu Torrius. W przypadku posiadania kilku kont przez jednego użytkownika, będą one usuwane przez administratora. Posiadanie kilku kont przez jednego użytkownika stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

8. Cena zakupu abonamentu na 1 dzień wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT). Cena aktywacji, czyli zakupu abonamentu +100 dni wynosi 61,50 zł z VAT (2 x SMS na numer 92530), a za +20 dni wynosi 12,30 zł z VAT (2 x SMS na numer 75550).

9. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z programu Torrius, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W przypadku działania użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, Torrius może przekazać na wniosek sądu, prokuratury lub policji na potrzeby prowadzonego przez nie postępowania dane osoby (w tym IP komputera użytkownika) naruszającej prawo w sposób bezpośrednio lub pośrednio związany z programem Torrius.

10. Torrius nie ponosi odpowiedzialności za pliki udostępnione w sieci przez użytkowników programu Torrius.

11. Torrius nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu programu Torrius z przyczyn niezależnych od Torrius.

12. Użytkownik programu Torrius wyraża zgodę na wysyłanie przez Torrius na konto pocztowe oraz numer telefonu użytkownika programu treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Torrius lub innych podmiotów za pośrednictwem i zgodą Torrius.

13. Torrius zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, a w szczególności gdy: a) użytkownik wykorzystuje konto do programu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu, b) użytkownik cofnie zgodę, o której mowa w pkt. 12.

14. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kodzie programu Torrius, za pomocą wszelkich sposobów, a w szczególności zakazane jest wprowadzanie modyfikacji lub zmiany zawartości plików programem edycyjnym np. edytorem hex, edytorem zasobów lub edytorem działającym w podobny sposób.

15. Torrius jest programem komputerowym, do którego autorskie prawa majątkowa posiada Torrius. Torrius zezwala na pobranie programu ze strony internetowej www.torrius.pl lub strony autoryzowanej przez Torrius wyłącznie w celu rozpoczęcia przez użytkownika procesu instalacji programu. Komercyjne rozpowszechnianie, obrót pakietem instalacyjnym programem Torrius w sposób niezgodny z prawem jak i ingerencją w kod programu, bez zgody Torrius jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. Program podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz przepisów kodeksu karnego.

16. Torrius zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.